Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

Νομοθεσία ΑΕΙ

Νόμοι

 1. Ν.4076/2012: Ρυθμίσης θεμάτων Α.Ε.Ι και άλλες διατάξεις.
 2. N.4009/2011:  Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 3. Ν.3848/2010: Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.
 4. N.3794/2009: Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 5. N.3685/2008: Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
 6. N.3549/2007: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 7. N.3404/2005: Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
 8. N.3374/2005: Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος.
 9. Ν.3369/2005: Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις.
 10. N.3205/2003: Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.. ΟΤΑ μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 297/23-12-2003 τ. Α’).
 11. N.3027/2002: Άρθρο 3: Θέματα Πανεπιστημίων & ΤΕΙ και Άρθρο 4: Ίδρυση ΑΣΠΑΙΤΕ και Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ.
 12. Ν.2916/2001: Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής.
 13. N.2690/1999: Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διακασίας και άλλες διατάξεις.
 14. N.2621/1998: Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
 15. N. 2454/1997:  Ρύθμιση θεμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (αυτονομία Τμημάτων), ΦΕΚ 7/30-1-1997 τ. Α’.
 16. Ν.1404/1983: Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Προεδρικά διατάγματα

 1. Π.Δ.160/2008 (ΦΕΚ 220-Τευχ. Α/3-11- 2008): Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
 2. Π.Δ. 226/2007: Περί καθορισμού του τρόπου δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 3. Π.Δ. 163/2002: Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ).

Υπουργικές αποφάσεις

 1. YA Φ.122.1/311/125673α/Β2, ΦΕΚ 2503/ Τεύχος Β’/ 4-11-2001: Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι.
 2. YA 46350/E5, ΦΕΚ 625Β/18-05-2006: Καθορισμός Γενικών Ενιαίων Κανόνων για την κατάρτιση των Προγραμμάτων Σπουδών των ΤΕΙ.
 3. Αριθ. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/13-08-2007: Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.
 4. Αριθ.93336/Ε5: Καθορισμός του περιεχομένου σπουδών των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.
 5. Αριθ.Φ1/8018/Ε5: Κατανομή και ανακατανομή των οργανικών θέσεων ΕΠ των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.
 6. Aριθ. Φ2/121871/Β3: Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 7. Αριθμ. 83464/Ε5: Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο του Roehampton University, London του Ην. Βασιλείου (U.K.) με τίτλο «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Master of Arts in Education).
 8. Αριθμ. 65115/Ε5: Ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Β.Ε.) στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
 9. Αριθμ. Φ5/72535/Β3: Καθορισμός Παραρτήματος Διπλώματος.
 10. Αριθμ. 38913/Β1: Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων A.E.I, και άλλα συναφή ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 3549/2007.
 11. Αριθ. Φ5/122975: Μεταγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού.
 12. Αριθμ. 60671/Ε5 (ΦΕΚ 771, τ.Β’, 21-06-2002): Σύμπραξη των Τμημάτων των ΤΕΙ στη λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.), την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των οποίων έχουν ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ.